Menu

Atribuţiile responsabilului cu dezvoltarea profesională

Responsabilul cu dezvoltarea profesională este persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ să gestioneze activitatea de dezvoltare profesională şi personală a angajaţilor din instituţie. Pe parcursul întregii activităţi colaborează şi este consiliat de către inspectorul pentru dezvoltare profesională al ISJ şi de către profesorul metodist al CCD, responsabil de zonă.

 • Se documentează privind legislaţia în vigoare referitoare la perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice;
 • Realizează în şcoală un spaţiu destinat informării şi documentării pentru dezvoltare profesională care va conţine legislaţia în vigoare privind perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice, calendarul activităţilor de perfecţionare (conform MEN), precum şi documentele transmise de către ISJ Cluj şi CCD Cluj cu privire la acest domeniu;
 • Stabileşte, împreună cu conducerea şcolii, nevoile de dezvoltare profesională şi personală ale angajaţilor din instituţie;
 • Colaborează cu profesorii metodişti ai CCD Cluj în vederea soluţionării nevoilor de formare identificate;
 • Informează angajaţii din instituţie dacă este timpul să se înscrie la perfecţionare periodică/ formare continuă;
 • Consiliază/îndrumă personalul din unitate în alegerea programelor de formare şi în întocmirea dosarelor pentru obţinerea gradelor didactice;
 • Preia înscrierile la programele de formare din oferta CCD Cluj şi le transmite profesorului metodist responsabil de program;
 • Participă la întâlnirile periodice organizate de CCD Cluj; promovează oferta de programe şi activităţile CCD Cluj la nivel de instituţie;
 • Ţine evidenţa programelor de formare continuă/periodică la care au participat angajaţii din unitate;
 • Diseminează informaţiile în urma întâlnirilor cu metodiştii CCD Cluj şi cu inspectorul pentru dezvoltare profesională al ISJ Cluj; realizează informări asupra activităţilor de perfecţionare şi de formare în consiliile profesorale şi de administraţie ale instituţiei;
 • Întocmeşte raportul de activitate pentru anul şcolar în curs şi îl predă conducerii instituţiei;
 • Realizează împreună cu conducerea şcolii monitorizarea impactului produs de programele de formare asupra calităţii educaţiei;
 • Consultă zilnic pagina web a CCD Cluj şi informează personalul din instituţie despre activităţile şi noutăţile publicate pe site.
 • Colectează informaţiile privind impactul programelor de formare, completează şi transmite electronic, Chestionar de monitorizare a impactului formării continue;
 • Transmite analiza de nevoi, identificată la nivelul unităţii de învăţământ, către CCD Cluj prin completarea chestionarului de Analiza nevoilor de formare.