UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMĂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AMPOSDRU

Fondul Social European

POS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007 - 2013

 

OIPOSDRU

INSPECTORATUL ŞCOLAR

JUDEŢEAN CLUJ

 

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară – 1 – “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie: 1.3. – Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”

Titlul proiectului: e-Formare – Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii

Beneficiar: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336

 

 

 

FIŞA PROIECTULUI

e-Formare – Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii

 

 

Programul în cadrul căruia se derulează proiectul:

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

 

Perioada de derulare: august 2010 – iulie 2013

 

Partenerii:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj - Beneficiar

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş – Partener 1

Casa Corpului Didactic Mureş – Partener 2

Casa Corpului Didactic Cluj – Partener 3

 

Obiectivul general al proiectului: Gestionarea în consorţiu a unui sistem fezabil şi sustenabil de management al calităţii formării continue, centrat pe asigurarea de competenţe cheie, transferabil la nivel naţional, verificat pentru cel putin 6000 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar din judeţele Cluj şi Mureş, până în 2013.

 

Activităţile proiectului:

ACTIVITATEA 1. Constituirea de consorţii educaţionale

ACTIVITATEA 2. Acreditarea programului de formare

ACTIVITATEA 3. Livrarea programului de formare

ACTIVITATEA 4. Valorificarea exemplelor de bună practică de instruire interdisciplinare

ACTIVITATEA 5. Crearea sistemului expert de management al formării continue prin consorţiul educaţional şi a portalului de acces e-Formare, asigurarea vizibilităţii, promovarea rezultatelor