Prezentare


CENTRUL REGIONAL PENTRU FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂෙĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CENTRUL REGIONAL PENTRU FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂෙĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR CLUJ (CRFP CLUJ), ÎNFIINAT PRIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 2191 DIN 30.11.2004 SE AFLĂ ÎN SUBORDINEA CENTRULUI NAෙIONAL DE FORMARE A PERSONALULUI DIN ÎNVĂෙĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (CNFP).

MISIUNEA CENTRULUI REGIONAL PENTRU FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂෙĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR CLUJ ESTE ACEEA DE A EVALUA SI DE A MONITORIZA ACTIVITATILE DE FORMARE CONTINUA DESFASURATE LA NIVEL REGIONAL, DE A CONSILIA FURNIZORII ÎN VEDEREA DEPUNERII DOCUMENTA?IEI PENTRU ACREDITAREA SI DERULAREA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUA CE SE ADRESEAZA CADRELOR DIDACTICE PRECUM SI PERSOANELOR AFLATE ÎN FUNCTII DE CONDUCERE, DE ÎNDRUMARE SI CONTROL SAU ASPIRANTE LA ASTFEL DE FUNCTII DIN ÎNVĂෙĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR.

ACTIVIT??I DESF??URATE DE PERSONALUL DIN CENTRUL REGIONAL PENTRU FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNV???MÂNTUL PREUNIVERSITAR CLUJ:

" PARTICIPAREA LA STAGII DE FORMARE ORGANIZATE DE CNFP SI ASISTENTA TEHNICA A PROIECTULUI, ÎN VEDEREA DEZVOLTARII COMPETENTELOR NECESARE DESFASURARII ACTIVITATILOR, ÎN CONCORDANTA CU CERINTELE PROGRAMULUI PHARE;
" ACORDAREA EXPERTIZEI PENTRU IDENTIFICAREA NEVOILOR DE FORMARE CONTINUA A CADRELOR DIDACTICE DIN JUDETELE ARONDATE (CLUJ, BISTRITA - NASAUD, MARAMURES);
" ACORDAREA ASISTEN?EI DE SPECIALITATE FURNIZORILOR DE FORMARE CONTINU? ÎN VEDEREA ACREDIT?RII PROGRAMELOR;
" PROMOVAREA INTERESELOR CNFP ÎN RELATIA CU FURNIZORII PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUA, CU INSTITUTIILE DE ÎNVATAMÂNT SI CU COMUNITATILE CENTRALE / LOCALE;
" EVALUAREA, MONITORIZAREA ?I CONSILIEREA FURNIZORILOR CARE IMPLEMENTEAZA PROGRAME ACREDITATE;
" ELABORAREA MATERIALELOR DE ANALIZA / SINTEZA REFERITOARE LA DEZVOLTAREA PROFESIONALA A CARIEREI PERSONALULUI DIDACTIC DIN LICEELE CUPRINSE ÎN PROGRAM;
" MONITORIZAREA ACTIVITATII DE ANALIZA DE NEVOI DE FORMARE SI SPRIJINIREA CNFP ÎN IDENTIFICAREA PRIORITATILOR DE FORMARE DIN JUDETELE ARONDATE CRFP;
" COLABORAREA CU AGENTII LOCALI DE IMPLEMENTARE (ALI) ÎN PROGRAMAREA, ORGANIZAREA, DESFASURAREA ACTIVITATILOR SPECIFICE DIN SCHEMELE DE GRANT;
" COLABORAREA CU INSTITUTIILE ABILITATE SI INTERESATE ÎN PROIECTAREA SI DESFASURAREA PROGRAMELOR DE FORMARE, CU FURNIZORII DE PROGRAME DE FORMARE CONTINUA;
" ASIGURAREA LEGATURII PERMANENTE CU CONDUCEREA CNFP SI INSTITUTIILE TERITORIALE (ISJ, CCD);
" ADMINISTRAREA, GESTIONAREA SI RASPUNDEREA PENTRU BUNURILE PRELUATE ÎN CUSTODIE DE LA CNFP;
" PARTICIPAREA LA DERULAREA, EVALUAREA, MONITORIZAREA SI CONSILIEREA ACTIVITATILOR PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUA DIN ZONA;
" ASIGURAREA LOGISTICII NECESARE MONITORIZARII PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUA, PRECUM SI PENTRU ORGANIZAREA ACTIVITATILOR DE TIP CONFERINTE, COLOCVII, SEMINARII, MESE ROTUNDE, ÎN SCOPUL PROMOVARII POLITICILOR DE FORMARE CONTINUA MECT - CNFP;
" COLABORAREA CU INSPECTORII CU DEZVOLTAREA PROFESIONALA, CU DIRECTORII SI PROFESORII DIN LICEELE CUPRINSE ÎN PROGRAM, DIN JUDET SI DIN JUDETELE ARONDATE;
" ÎN ACTIVITATILE DIN CADRUL PROGRAMULUI SE SUBORDONEAZA METODOLOGIC CONDUCERII CNFP.

PERSONALUL DIN CENTRUL REGIONAL PENTRU FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR CLUJ:

- PROF. DRD. DANA ZOE MATEESCU - INSPECTOR DE SPECIALITATE - CENTRUL NATIONAL PENTRU FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR;
- ING. DR. FLORIN STAN - INSPECTOR CU DEZVOLTAREA PROFESIONALA - INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ;
- PROF. METODIST FELICIA SZABO -- CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ.

ATRIBUTIILE CENTRULUI NATIONAL PENTRU FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR

ELABORAREA STANDARDELOR DE FORMARE CONTINUA A PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI A CADRELOR DE CONDUCERE, DE ÎNDRUMARE SI CONTROL DIN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR;

EFECTUAREA DE STUDII DE SPECIALITATE - DIAGNOZA, PROGNOZA ETC.;

INITIEREA UNOR ACTIVITATI DE DEZVOLTARE PROFESIONALA ÎN DOMENIUL EDUCATIONAL, FINANTATE DIN FONDURILE UNOR PROGRAME NATIONALE SI INTERNATIONALE.

ÎNDRUMAREA SI COORDONAREA FURNIZORILOR DE PROGRAME DE FORMARE CONTINUA, ÎN CONCORDANTA CU STANDARDELE, CRITERIILE SI METODOLOGIILE APROBATE DE MECT.

EVALUAREA, MONITORIZAREA SI CONSILIEREA ACTIVITATILOR DE FORMARE CONTINUA LA NIVEL REGIONAL.
CADRUL LEGISLATIV AL FORMARII CONTINUE:

LEGEA 128 / 1997 PRIVIND STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC (ART.32. ALIN. 1):
"PERFECTIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC SE REALIZEAZA PRIN FORME SI PROGRAME, ÎN RAPORT CU EXIGENTELE ÎNVATAMÂNTULUI , CU EVOLUTIA DIFERITELOR DISCIPLINE DE STUDIU, CICLURI DE ÎNVATAMÂNT SI PROFILURI, PRECUM SI ÎN FUNCTIE DE NECESITATILE SI INTERESELE DE PERFECTIONARE A DIFERITELOR CATEGORII DE CADRE DIDACTICE"

LEGEA 128 / 1997 PRIVIND STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC (ART.32. ALIN. 5):
PROGRAMELE DE PERFECTIONARE CUPRIND:
- INFORMATII STIINTIFICE DE SPECIALITATE;
- INFORMARE PEDAGOGICA, PSIHOLOGICA SI SOCIOLOGICA;
- INFORMARE METODICA;
- INFORMARE ÎN DOMENIUL LEGISLA?IEI GENERALE SI SCOLARE;
- ACTIVITATI PRACTICE ÎN DOMENIUL SPECIALITATII.

O.M.ED. C. 4611 / 2005 ART. 12. ALIN 2:
CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR TREBUIE SA ACUMULEZE LA INTERVALE DE 5 ANI MINIMUM 90 DE CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE DINTRE CARE:
- 45 DE CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE DIN PROGRAME DE PERFEC?IONARE O DATA LA 5 ANI SAU DIN PROGRAME DATORATE REFORMEI;
- 45 DE CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE DIN ALTE CATEGORII DE PROGRAME DE FORMARE CONTINUA

H. G. 604 / 2001 ?I H. G. 2191 / 2004 PRIVIND ÎNFIIN?AREA CENTRULUI NA?IONAL DE FORMARE A PERSONALULUI DIN ÎNV???MÂNTUL PREUNIVERSITAR:

- CENTRUL NA?IONAL DE FORMARE A PERSONALULUI DIN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR (CNFP) - ORGAN DE SPECIALITATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI EDUCA?IEI CERCETARII SI TINERETULUI;

- 16 CENTRE REGIONALE PENTRU FORMARA PERSONALULUI DIN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR.


ACREDITAREA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUA:

" COMISIA SPECIALIZATA DE ACREDITARE ÎNFIINTATAÎN CADRUL CNFP ARE DREPT SCOP:
- ACREDITAREA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUA;
- ALOCAREA DE CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE PROGRAMELOR IMPLEMENTATE DE FURNIZORI;
- ECHIVALAREA NUMARULUI DE CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE OBTINUTE ÎN CADRUL PROGRAMELOR SPECIALE.

CREDITELE PROFESIONALE TRANSFERABILE:

CREDITUL PROFESIONAL TRANSFERABIL = INDICATOR COMPOZIT CARE DESEMNEAZA VOLUMUL DE MUNCA SI EFORT NECESARE UNUI CURSANT PENTRU PROMOVAREA CU SUCCES A UNEI DISCIPLINE DINTR-UN PROGRAM DE FORMARE CONTINUA ACREDITAT, PRECUM SI IMPORTANTA PROFESIONALA A COMPETENTELOR CE SE FORMEAZA PRIN PARCURGEREA UNEI DISCIPLINE, TEMATICI SAU MODUL DE FORMARE.

ALOCAREA CREDITELOR PROFESIONALE TRANSFERABILE ÎN FUNC?IE DE CATEGORIILE SI TIPURILE DE PROGRAME DE FORMARE:

CATEGORIA I - PROGRAME DE PERFECTIONARE O DATA LA 5 ANI:
- PROGRAM LUNG (240 - 280 ORE) - 90 - 100 CREDITE;
- PROGRAM MEDIU (170 - 200 ORE) - 60 - 70 CREDITE;
- PROGRAM SCURT (90 - 120 ORE) - 30 - 40 CREDITE;

CATEGORIA A II -A- PROGRAME TEMATICE SAU MODULARE REALIZATE PRIN STAGII NONDISCIPLINARE:
- TEMATIC (10 - 20 ORE) - 1 - 5 CREDITE;
- MODUL SCURT (21 - 40 ORE) - 6 - 10 CREDITE;
- MODUL MEDIU (41 - 60 ORE) - 11 - 15 CREDITE;
- MODUL LUNG (61 - 89 ORE) - 16 - 25 CREDITE.

CATEGORIA A III -A- PROGRAME DE PERFECTIONARE DATORATE REFORMEI:
- TEMATIC (10 - 20 ORE) - 1 - 5 CREDITE;
- MODUL SCURT (21 - 40 ORE) - 6 - 10 CREDITE;
- MODUL MEDIU (41 - 60 ORE) - 11 - 15 CREDITE;
- MODUL LUNG (61 - 89 ORE) - 16 - 25 CREDITE.

CATEGORIA A IV -A- PROGRAME SPECIALE:
- TEMATIC (10 - 20 ORE) - 1 - 5 CREDITE;
- MODUL SCURT (21 - 40 ORE) - 6 - 10 CREDITE;
- MODUL MEDIU (41 - 60 ORE) - 11 - 15 CREDITE;
- MODUL LUNG (61 - 89 ORE) - 16 - 25 CREDITE.

STANDARDE DE COMPETENTE PROFESIONALE:

" PENTRU CADRE DIDACTICE:
- STANDARDUL DE COMPETENTE PROFESIONALE PENTRU FUNCTIA DIDACTICA DE PROFESOR;
- STANDARDUL DE COMPETENTE PROFESIONALE PENTRU FUNC?IA DIDACTICA DE INSTITUTOR;
- STANDARDUL DE COMPETENTE PROFESIONALE PENTRU FUNC?IA DIDACTICA DE ÎNVATATOR;
- STANDARDUL DE COMPETENTE PROFESIONALE PENTRU FUNCTIA DIDACTICA DE EDUCATOARE:

" PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN FUNCTII DE CONDUCERE, DE ÎNDRUMARE SI CONTROL:
- STANDARDUL DE COMPETEN?E PROFESIONALE PENTRU FUNC?IA DE DIRECTOR / DIRECTOR ADJUNCT DE UNITATE DE ÎNVATAMÂNT;
- STANDARDUL DE COMPETEN?E PROFESIONALE PENTRU FUNCTIA DE INSPECTOR SCOLAR GENERAL INSPECTOR SCOLAR GENERAL ADJUNCT;
- STANDARDUL DE COMPETENTE PROFESIONALE PENTRU FUNCTIA DE INSPECTOR DE SPECIALITATE;
- STANDARDUL DE COMPETENTE PROFESIONALE PENTRU FUNCTIA DE INSPECTOR;

" PENTRU PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR:
- STANDARDUL DE COMPETEN?E PROFESIONALE PENTRU FUNCTIA DE SECRETARA DE UNITATE DE ÎNVATAMÂNT;
- STANDARDUL DE COMPETENTE PROFESIONALE PENTRU FUNCTIA DE ADMINISTRATOR FINANCIAR;
- STANDARDUL DE COMPETENTE PROFESIONALE PENTRU FUNCTIA DE LABORANT;
- STANDARDUL DE COMPETENTE PROFESIONALE PENTRU FUNCTIA DE INGINER DE SISTEM.

 

 

Învăţăm să fim împreună!

Noutăţi

 

Pentru cei interesaţi să publice articole în revista "Didactica Nova XXI"

 

Informaţii utile

DIDACTICA - Seminar internaţional
Ediţa a XVII-a 2008
Caraş-Severin

Informaţii pentru directori:

Oferta de carte a editurilor în vederea achizitionării de către şcoli a necesarului de carte

Perfecţionare 2008 (calendarul întâlnirilor şi baza de date cu grupurile ţintă)

Raport de activitate 2007-2008 sem I

Managementul formării continue
în unitatea de învăţământ - noiembrie 2007 - ianuarie 2008

Programe de formare şi servicii oferite de CCD Cluj -16 octombrie 2007


Informaţii pentru responsabilii cu formarea continuă din şcoli:

Managementul formării continue
în unitatea de învăţământ
- responsabilii cu formarea - 6 noiembrie 2007

 Noutăţi - Programe definitivat/grad I/ grad II


Oferta de programe de formare

Program naţional de formare vizând dezvoltarea competenţelor de evaluare ale profesorilor din învăţământul preuniversitar de stat

2007-2008

2006-2007

Programe acreditate


Simpozionul "Preuniversitaria"
Editia a XVIII-a, 8 decembrie 2007


Autori de carte clujeni

Reviste si publicatii

Produse online de la editura Oxford

Festivalul National al Sanselor Tale

Edituri - oferta de carteAdresa:

Strada Septimiu Albini nr.91, cod 400457
Cluj, România

Telefon/fax (secretariat): +40-264-593945;
Telefon:+40-372721129;
Telefon director: +40-364-408998
Telefon profesori metodisti: +40-364-408997
Telefon contabilitate/administrativ: +40-364-408996;
e-mail: ccd@ccdcluj.ro

Program audienţe director
prof. Dorina Kudor

          Marţi        15-17
          Vineri       12-14


Profesori metodişti - Program consultanţă

 
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Pompilia Herman
 
 
14-16
10-12
Ileana Iepure
 
13-15
 
10-12
 
Liliana Dana Lung
14-16
 
 13-15
 
Dana Zoe Mateescu
14-16
12-14 
 
Mihaela Popescu   11-13   10-12  
Dina Maria Pripon
 
12-14
 
12-14